Wsparcie dla MSZ przy projektach TSUE i eStep

24 czerwca 2017 roku podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, która dotyczy świadczenia usług wsparcia technicznego dla posiadanych przez Ministerstwo systemów TSUE oraz eStep.

Przedmiotem umowy jest świadczenia usług wsparcia technicznego dla  systemów TSUE oraz eStep. których używa MSZ. Dotyczy ona także wykonywania prac programistycznych w wymiarze do 800 roboczogodzin.

Na czym będzie polegało wsparcie?

Wsparcie techniczne dla systemów TSUE oraz eStep będzie polegało na:

  • usuwaniu usterek, luk bezpieczeństwa, błędów i ewentualnych awarii systemów,
  • aktualizacji dokumentacji technicznej systemów,
  • zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych na poziomie aplikacji oraz bazy danych,
  • dostosowaniu strony internetowej estep.pl do wymogów WCAG 2.0 AA.

Okres trwania umowy wynosi 24 miesiące.

Czym jest aplikacja TSUE?

Jest to aplikacja służąca do dystrybucji dokumentów zgromadzonych na dysku sieciowym do adresatów zewnętrznych, które równolegle wysyła się do Centrum Hostingowego MSZ i udostępnia przez serwer WWW.

Dzięki temu pracownicy MSZ dołączają do wiadomości mailowych pliki w formacie TXT, które zawierają link i hasło do danego dokumentu. Maile te otrzymują wyznaczeni adresaci.

W skład aplikacji wchodzą dwa główne elementy:

  • userAPP - serwer i aplikacja WWW do synchronizacji między Centralą MSZ a Archiwum TSUE w Centrum Hostingowym MSZ. Jest ona dostępna dla administratorów i użytkowników z MSZ;
  • wwwAPP - serwer i aplikacja WWW, dzięki której użytkownicy zewnętrzni pobierają dane przez HTTPS.

Technologia, która została tutaj wykorzystana, to Java, Tomcat oraz PostgreSQL.

Czym jest aplikacja eStep?

Jest to Elektroniczny System Transpozycji Prawa Europejskiego (eStep), który powstał w ramach projektu PL0013 Wyróżnienie procedury transpozycji wspólnotowych aktów prawnych. Jest on współfinansowany w ramach priorytetu 2.1 Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Został uruchomiony 1 lipca 2009 roku.

Narzędzia dostępne w systemie pozwalają na sprawniejszą koordynację i lepszą kontrolę nad wdrażaniem prawa Unii Europejskiej przez administrację rządową. Dzięki temu będzie możliwe szybsze wykrywanie problemów, na które nastąpi natychmiastowa reakcja.

Użytkownicy systemu to przeszkoleni pracownicy administracji publicznej, którzy posiadają do niego pełen dostęp. Zapewniony jest także publiczny dostęp do wybranych informacji z bazy danych poprzez stronę www.estep.pl.

Technologia, która została tutaj wykorzystana, to Java, JBoss oraz MySQL.